اعلامیه اتحادیه بین المجالس: معیارهای انتخابات آزاد ومنصفانه

 درباره انتخابات آزاد وسالم چه می دانیم؟  معیارهای برگزاری انتخابات مبتنی برقوانین پیشرفته و دموکراتیک کدامند؟ چگونه می توان از فساد و تقلب درانتخابات جلوگیری کرد؟ نقش جامعه مدنی در این میان چیست؟ درآستانه انتخابات … ادامه خواندن اعلامیه اتحادیه بین المجالس: معیارهای انتخابات آزاد ومنصفانه