بهروز بوچانی و واکنش او به تحقیر و درسی که بما می آموزد

بهروز بوچانی و واکنش او به تحقیر و درسی که بما می آموزد:  “ هیچگاه و هیچکس دیگری را نمی تواند بدون همکاری خود فرد، تحقیر کند. اگر این همکاری صورت نگیرد، بیشترین و سیستماتیک … ادامه خواندن بهروز بوچانی و واکنش او به تحقیر و درسی که بما می آموزد