کمپین مقابله با کشتار کولبران کُرد

کشتار کولبران کُرد را متوقف کنید!‏ نان، بهای نیاز جان انسان ها، اصلی ترین علت روی آوردن مردمان ‏مرزنشین مناطق کُردنشین به کولبری و عامل کشتار آنان شده ‏است. واژه کولبر، تماما بار معنایی نابرابری، … ادامه خواندن کمپین مقابله با کشتار کولبران کُرد