چرا درباره پرونده مرگ فرشید هکی خبری منتشر نمی‌شود؟ – بازنشر یک متن کوتاه

مهدی مهدوی آزاد: برای من که قتل های زنجیره ای را دیده ام، ورود سرآسیمه رسانه های سپاه و هنگ توییتری بسیج به ماجرای قتل «فرشید هکی» و جعل بیانیه از پزشکی قانونی، یک نشانه … ادامه خواندن چرا درباره پرونده مرگ فرشید هکی خبری منتشر نمی‌شود؟ – بازنشر یک متن کوتاه