انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش آخر)

❋ نظامی گری   “ وقتی فرد خود را از نگاه جبر آلود رها می کند و عقل  آزاد و در نتیجه عقل نقاد را جایگزین عقل توجیه گر قدرت می‌کند، در می‌یابد انقلاب را … ادامه خواندن انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش آخر)