انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)

“از آنجا که از منظر گفتمانی، نمی شد با گفتمان آزادی که یکی از اهداف اصلی انقلاب بود مخالفت کرد، دست به  «ترور نامرئی» آزادی با معادل گرداندن آزادیخواهی با لیبرالیسم و نیز سرمایه داری … ادامه خواندن انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)