رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی

پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به جهان ماوراء الطبیعه یعنی آن احساس مأموریتی که معمولا به ناجیان دست می دهد! رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان … ادامه خواندن رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی