دیگری آغاز به کار کرد

“ديگري”، نگاه بخشي از كنشگران زن است كه با سعي داوطلبانه تلاش دارند صدايي براي بخشي از جامعه باشند كه كمتر شنيده شده است.