برضاک یا خالقی .. لا رغبتی ورضای
خلقت صوتی ویدک .. صورت اعضای
ابلغ بصوتی یا ربی .. مقصدی ومنای
لما اناجیک .. ولما تسمع شکوای

کلمات: بیرم التونسی
ألحان: زکریا احمد
مقام: حجاز
تاریخ: ۱۹۴۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)