بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت

با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم: «در یک قرارداد سالم حقوقی «مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون … ادامه خواندن بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت