اعتصاب‌ها در ایران از گذشته تا امروز

انقلاب که شد خیابان‌های زیادی نام‌شان تغییر کرد. همه «پهلوی»‌ها شدند «امام خمینی» همه «شهیاد»ها شدند «آزادی». برخی خیابان‌‌ها هم به نام شخصیت‌های انقلابی سند خورد و در این میان خیابان «وینستون چرچیل» منتهی به … ادامه خواندن اعتصاب‌ها در ایران از گذشته تا امروز