ایران نخستین پیش زمینه دموکراسی است-( بخش ۲)

پیش زمینه های دموکراسی برای ایران سه گانه اند. یکی و بیش و پیش از آن دو دیگر خودِ ایران بمثابه یک کشور است و دومین آنها پذیرش چندگانگی هاست و سومین ساختارمند شدن مردم. … ادامه خواندن ایران نخستین پیش زمینه دموکراسی است-( بخش ۲)