” علیرضا نوری زاده ” و ” سلطنت طلبان ” در دامن زدن به فعالیت ” تجزیه طلبان ” با آتش بازی می کنند

ممکنست بپرسید مگر مبارزه با ج.ا. و در راستای سرنگونی رژیم ستمگر حاکم بر کشورمان اشکال دارد ؟ در جواب باید گفت : مبارزه ای که کشور خارجی و رقیب با نظام حاکم سازمان می … ادامه خواندن ” علیرضا نوری زاده ” و ” سلطنت طلبان ” در دامن زدن به فعالیت ” تجزیه طلبان ” با آتش بازی می کنند