قوی باش رفیق! − صدای حق خواهی جریان صنفی دانشجویی را بشنوید

شوراهای صنفی دانشجویی − با توجه به فرارسیدن ایام تعطیلات دانشگاه ها بیم موج سرکوب مجددی می رود، پس به‌جد از اساتید، اصحاب دانشگاه، رسانه ها و دیگر کنشگران می خواهیم دانشگاه و دانشجو را در این هجوم امنیتی تنها نگذارند.