پاکابارا-آرتامن، شاید اندکی از لذت مطالعه درک کنید(؟): گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

اگـر ز بـاغ رعـیت ملـک خـورد سـیبـی / بـرآورند غـلامان او درخـت از بـیخ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد / زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ سعدی بدون شک هیچ جامعه ای که … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، شاید اندکی از لذت مطالعه درک کنید(؟): گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر