این شعر “نام” ندارد؛ اما “نشان” چرا… / بهرام روحانی

کارون…
دیدی دعای تو دَر زخمِ هَوا شکنجه شُد…