از صاحت مقدس قرآن مجید اینا، می توان به دو سه دروغ شاخدار دیگر اشاره کرد که در این چکیده، شرحشان خواهد رفت. دروغ هایی شاخدار که الله حرامزاده ی نشسته بر عرش و حبرییل بال طلایی کهکشان پیما و خود ممل خان تازی، هیچ گاه تصورش را هتا به سوراخ کونشان هم نمی کردند که روزگاری این دروغ ها و دری وری هایی را که “عین حقیقت” پنداشته اند، رسوا شوند و مایه ی ریشخند دین هنیف محمدی و اسلام کزا گردند !!

یکی از این دروغ ها که در تازی نامه آمده است، اینست که الله موهوم می فرماید:

“همانا علم ساعت (قیامت) نزد الله است و او باران را فروبارد و تنها او آنچه (از نر و ماده و زشت و زیبا) که در رحم‌ های آبستن است، می ‏داند و هیچ کس نمی ‏داند که فردا (از سود و زیان) چه خواهد کرد و هیچ کس نمی ‏داند که به کدام سرزمین مرگش فرا می ‏رسد”.

سوره الکزا لقمان، آیه ی ۳۴

یعنی بی شعوری محمد در این حد است که گمان می کرده این یاوه هایی را که در تازی نامه می نویسد و به الله نسبت می دهد، همیشه استوار خواهند بود !! یعنی هتا به گمانش هم نرسیده بود که ممکن است دانش انسان روزگاری بدان حد پیشرفت کند که:
– بتواند جنسیت نوزاد را در رحم مادر تشخیص دهد.
– بتواند علم اقتصاد را به وجود آورد تا سود و زیان یک کار اقتصادی را پیشاپیش ارزیابی کند و بر اساس این دانش، امکان “سرمایه گزاری” و “برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت” را ایجاد کند.
 – به حدی از دانش برسد که بتواند ابرها را بارور کند و باران ایجاد نماید.

این یاوه ی قرآنی نفیس که تنها در یک قلم آیه ی شاهکار خود، این همه مزخرف و دری وری فرموده است را باید با آب طلا نوشت و به شکل غلاده ای بر گردن هم الله پرست مومنی آویخت، باشد که رستگار شود !!

الله پرستان کالانعام که “هرگز” لای نجاست نامه ی قرآنشان را باز نکرده اند و آن را نخوانده اند، یا هنوز الله پرست می مانند یا اینکه با خواندن این سخن سخت، دیوار حاشا را هر چه بلندتر می کنند و دست به ماله کشی و توجیه های تهوع آور آخوندی می زنند. به راستی اگر فردی اندکی شعور در مغزش داشته باشد، پس از این رسوایی و افشاگری، خشتک الهی خود به دهان برخواهد گرفت و به کوه قاف خواهد گریخت !!

التماس ۲آ

بارگیری کتاب “مغالطات در قرآن و حدیث”

بارگیری کتاب “روز ملی آخوند کشان”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)