چندی است که یکی از تروریست های الله پرست که در سلک درویشان روییده و در عبا و لباده ی آخوندهای مکلای سیبیل گنده، اصول “طریقت ترویسم اسلامی” را به جای اصول “شریعت تروریسم اسلامی” به جان معبودیت خود خریده است، چند نفر از مزدوران سرکوبگر انتظامی رژیم را تبدیل به لاشه مرده کرده است.

این روزها، این جماعت که همیشه در سایه ی “توحش عریان اسلام” و در پناه “حکومت های سرکوبگر قرآنی” زیسته، پرورده و رشد کرده اند، اکنون برای اصول آزادی انسان و حقوق همیشه پایمال شده ی بشر، دایه ی مهربان تر از مادر گشته و ضمن حفظ درد و ورم اسلام عزیز، علیه رژیمی خونریز زرزر می کنند که در ۱۰۰% موارد دینی اسلامش و مذهبی شیعه اش، با آن در اشتراکات بنیادین و همیشگی هستند !!

به راستی مایه ی خنده و البته تهوع است که این مدعیان جارچی طریقت محمدی و علوی، نه آیات کزایی و تروریستی و جنایی قرآن پلشت را ضمن آنکه خوب می دانند و خود را مومن بدانها، اما از آنجا که آزادی قشری این قماش الله پرست از سوی جماعت چیره ی حکومتی دچار خدشه، سرکوب و تهدید قرار گرفته است، اکنون “فریاد وا اسلاما” و فریب مردمی “مظلوم نمایی” پیشه کرده اند که مریدان طریقت را می کشند و خانقاه هایشان را روی سرشان ویران می کنند !!

آقایان سیبیل کلفت دم گربه ای… مشکل تاریخی مردم ایران، دین زدگی و البته اسلام تحمیلی است و نه آزادی فرقه ای از فرقه های الله پرستی و چون شمایانی که درد و ورم دری وری های فرقه ای خود را چون قوزی بالای قوز اسلام پناهی و الله پرستی بر خود هموار کرده اید، نه برای آزادی ایران نگران هستید و نه هرگز در این راه گامی برداشته اید. شما نیز به همان اندازه دچار کژفهمی از آزادی هستید که دیگر فرقه بازان در بهایی گری و یهودی بازی و بابای ایسا پرستی و هزاران البته زرتشت منشان بی سر و دم.

خودتان را مانند کرم در زیر پوست ایران خسته از ستم های دینی و جفاهای سیاست دینی هزاران ساله پنهان کرده اید و دعوای زرگری راه انداخته اید و همچنان در اوهام “جنگ های نعمتی حیدری” به سر می برید !!

دشمن ما تنها جمهوری اسلامی نیست، بلکه اساس و ریشه ی این توحش حکومتی یعنی اسلام اهریمنی است. دشمن ما مردم ایران، احکام قرآن و سیره ی عن نبوی و کثافت کاری های عمامان رافزی و خلیفگان حرامزاده ی سلفی است. چرا ملت ایران نباید از اینکه مشتی اوباش الله پرست، خودشان به جان خودشان افتاده اند ، خوشحال باشند ؟ مگر دعوای شما یاوه گویان محمدی، جز “جنگ گرگ های حکومتی” و دعواها و بگیر و ببندهای درون حکومتی و میان جناحی رژیم است ؟؟ ما خوشحالیم که شما ددان به جان هم افتاده اید.

به گونه ای عنوان “دکتر” را یدک می کشد که انگار وجودش برای ایران و ایرانی فایده ای داشته است !! عنوان “سید” را هم پشت بندش می آورد که زاده ی تجاوز اعراب صدر اسلام و نسل اندر نسل حرامزاده بودن خود و پدرانش را به رخ بکشد !! جناب دکتر آزمایشی، اینها که به خود آویخته ای، مایه ی ننگ است نه افتخار.

با آن سیبیل از بناگوش دررفته ات، چون ملیجک استبداد و تلوزیون نشینی ماتحت تاثیر قرار گرفته از اسلام موهوم رحمانی، به دری وری گویی مشغولی و مردم فریبی از سنخ “اسلام ناناز” را به رفتار خود بروز می دهی، که انگار این اسلام نیست که امروزه و همیشه بر این سرزمین بیچاره و مردمانش به زور و ستم و شمشیر و تهدید و کشتار، حکم می کرده و فرمان می رانده است !!

شما نیز تروریستید و تنها کافی بود که یک نفر از گله ی شما (فرقه ی سیبیل کلفتان درویشی) بر پشت فرمان اتوبوس بنشیند و سه نفر از مزدوران دیگر که از قضا برادران دینی کزایی خودت هم بودند را زیر چرخ های “برادری دینی و نفرت فرقه ای” له کند. این اقدام تروریستی اسلامی شما اوباشان طریقت، همان توحش یگان سرکوبگر انتظامی رژیم بود که آن هم میهن معترض ما را در سال ۸۸ به زیر چرخ خودروی داروغه چیان اسلام، کشت.

به روزگاری که جمهوری اسلامی را سرنگون می کنیم، دین کثافته ی محمدی و قرآن و هر چه بدان آویخته است را نیز سرنگون خواهیم کرد و با یک سیفون، شما و همه ی چرندیات تاریخی اسلامیتان را به چاه فاضلاب تاریخ خواهیم فرستاد. ایران نباید جایی برای خرافه پراکنی و دروغ و یاوه به ویژه از جنس دینیش باشد. به برادران خرقه پوش کژ نشسته در آشیانه بگو، ما خداناباوران هستیم و این صدای موجودیت ماست که هر روز بیشتر و بیشتر می شویم و از همه چیز شما خسته و بیزاریم.

کار شما حرامزادگان جنون زده از اسلام و قرآن، “آدم کشی” است و این را ۱۴۰۰ سال است به اثبات می رسانید و همچنان توده های عوام کالانعام، چون گکانی کور و کر، نافهم و ذلیل و تپیده در ذلت ترس از الله خونخوار و در توهم بهشت و جهنم موهوم، جنایت های تاریخی و اکنون شما را ماله می کشند و نادید می گیرند و می گویند که عن شالاه گربه بوده !!

قرار نیست بخشی از هازمان ما که نسبت به دیو اسلام بیدار گشته است، دیگر بار با دروغ ها و جادوگری های شما اسلاف محمد اهریمن صفت و علی قمه کش، به خواب غفلت و خود تحمیق گری فرو روند و به گونه ای بیندیشند و بزیند که انگار آب از آب تکان نخورده است. شما خون ها ریخته اید و زندگی آزاد مردمان ما را غدقن کرده اید، ما نفس کشیدن را بر شما در این سرزمین ممنوع خواهیم کرد و این طلیعه ی روز ملی آخوند کشان است…

مرگ بر اسلام

روز ملی آخوند کشان

بارگیری مرامنامه ی “روز ملی آخوند کشان”

 

ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﺷﺪﯾﻢ ؟

ﻧﺎﮐﺮﺩﻩ ﮔﻨﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺪﯾﻢ ؟

ﮐﺸﺘﯿﻢ ﺧﺮﺩ؛ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﯾﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ

ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﯿﺮ ﺻﺪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺷﺪﯾﻢ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)