سعادت و خوشى انسان، حقیقت نهایى و هدف غایى زندگى است و تامین آن بر دوش انسان ها و با تلاش مادى همه جانبه و به کارگیرى آگاهى و خرد آنها امکان پذیر است. سعادتى که ناشى از انجام تعهدات، تامین هر چه بیشتر خواسته ها و آرمان های انسانى و ناشى از زیبایى طبیعت، هنر و خلاقیت خواهد بود.

خوشبختی ایی که به زایش شعر و موسیقى و استعدادهاى عالى منجر خواهد شد. اما ماتحت تاثیر تبلیغات دینى، بسیارى از مردم این نوع خوشى و سرچشمه ی آن را مادى و فانى و پست تلقى مى کنند و خود را هوادار معنویت و روحانیت مى نامند و وانمود مى کنند که به احساسات و روحیات مادى و “پست” اهمیت نمى دهند. اینها خوشبختی را نه در این جهان، که در “جهانی دیگر” مى خواهند. سرمشق اینها، پیغمبران، قدیسان، آیت الله ها، کاردینال ها و اسقف ها و خاخام ها هستند. اما این موجودات معنوى و روحانى که به “مادیات” اهمیت نمى دهند، زندگى تجملى و مرفه خود را از زحمت دیگران تامین مى کنند.

همگى بى خاصیت و مفتخور هستند و باعث ترس و نگرانى و بى شخصیتى براى مردم. کارشان این است که براى کسانى که زندگیشان را تامین مى کنند، دعا کنند !! ادعا مى کنند که براى راهنمایى و هدایت نوع بشر آمده اند !! اما متکبر، متفرعن و انتقامجو هستند. سردمداران ادیان همواره دشمن آزادى و رفاه مادى مردم و دانش و تحقیق و جستجوى بشر براى کسب حقیقت بوده، هستند و خواهند بود. اینها دنیا را با ایمان، نفرت، کینه ی مذهبى و ترس انباشته کرده اند و براى حفظ موقعیتشان هر جنایت و وحشیگرى را مرتکب شده اند. اینها انسان هایى را که کار مى کنند، زحمت مى کشند، زندگى مى کنند، همسران و کودکانشان را دوست دارند، به زندگى عشق مى ورزند، سفر مى کنند، دنیا و زندگى را تجربه مى کنند، نقاشى و تندیس سازى مى کنند و جهان را با عشق و خلاقیت و شور زندگى پر مى کنند، داراى “تمایلات پست مادى” و “بدون معنویات” و “این جهانی” مى نامند.

اینها دشمنان زنان، کارگران، آزاد اندیشان، دانشمندان، هنرمندان، شاعران و همه ی کسانى هستند که مى خواهند زندگى بهترى را در این جهان بسازند. این مقدسان و پیغمبران و روحانیون مى گویند که این جهان دوره ی موقت و آزمایشى براى زندگى پس از مرگ است و زندگى این جهانی باید صرف آماده سازى براى “آن جهان کزا” شود. بر طبق وعده هاى اینان، کسانى که زرزرهای پیغمبران، کاردینال ها و آیت الله ها را گوش کنند، در آن جهان پاداش مى گیرند و دیگران در عذاب همیشگی به سر خواهند برد.

این معنویون و آخوندها، همواره از کار کردن و زحمت کشیدن متنفر و بیزارند، چیزى به رفاه و ثروت مادى بشریت نیفزوده اند و خود از دستاورد دسترنج دیگران زندگى کرده اند. اینها دشمن خوشى و خوشبختی معصومانه ی انسان ها هستند. ادبیات آنها سراسر اهانت و تحقیر نسبت به موجودیت، آگاهى و خرد انسان است. بسیارى از مردم شوربختانه از سر نادانی، عمر خود را صرف خواندن این متون ابلهانه و پیروى از آنها کرده اند. این مقدسین و مردان خدا، ادعا مى کنند که نویسنده ی واقعى کتاب های مقدسشان، خداست و هر زن یا مردى این را نپذیرد، در آتش جهنم تا ابد خواهد سوخت !!

اعظم کم گویان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)