حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه – بخش پایانی

برابری شکلی برابری در مقابل قانون است و برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است؛ که به موجب آن دولت باید با همه ی افراد ملت به طور یکسان و برابر رفتار نماید … ادامه خواندن حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه – بخش پایانی