وارثان برنشتاین

آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟ “زمان بزرگترین رویزیونیست است. ” ادوارد برنشتاین، مکتب مارکس و حق تجدیدنظر بعد از شکست سوسیالیسم واقعاً موجود ، میخائیل گورباچف، ظاهراً با وجود اعتقاد به لنین، برای رهایی … ادامه خواندن وارثان برنشتاین