سیستم‌های پیچیده و تفکر سیستمی

ما در عصری زندگی میکنیم که رشد تصاعدی جمعیت، اثرگذاری روزافزون بشر بر طبیعت و وجود سامانه یا سیستم های(۱) مرتبط و پیچیده ای مانند جامعه، محیط زیست، سیاست و اقتصاد از جمله ویژگی های … ادامه خواندن سیستم‌های پیچیده و تفکر سیستمی