راهی دیگر – پژوهشی در «بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران»

این مجموعه که تورج اتابکی و ناصر مهاجر گردآورندگان و ویراستاران آن هستند، در دو دفتر منتشر شده است.