پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار – الف. جنگ اصفهان

جنگ به ضم ج  محفلی بود ادبی از مردان شاعر و نویسنده ساکن اصفهان که از پائیز 1343 تا 1352 هرازگاهی جلساتی را در خانه‌ی برخی از اعضا بویژه خانه‌ی دو دبیر ادبیات فارسی هوشنگ گلشیری در خیابان فروغی و محمد حقوقی در خیابان ملک و بندرت در خانه‌ی محمد کلباسی در خیابان مسجد سید، جلیل دوستخواه در خیابان بزرگمهر، احمد میرعلایی نزدیک سی‌و‌سه پل و ابوالحسن نجفی نزدیک دروازه‌ی حسن‌آباد تشکیل می‌دادند و در این مدت ده شماره مجله‌ی “جنگ” را درآوردند که بیشتر به چاپ آثار اعضای محفل از شعر، داستان، نقد، پژوهش و ترجمه اختصاص داشت.