میهن دوستی مشروطه (۲)

این امر واضحی است که کلمه و یا عبارت میهن دوستی مشروطه در آلمان ابتداء در دهۀ هفتاد قرن گذشته و سپس اوج خود را در میانۀ دوم دهۀ ۱۹۸۰ یافت، دورانی که مشهور به جمهوری بن(۱۷) است، اما خطا خواهد بود که تصور شود، تنها این بستر تاریخی شرائط و دلیل پیدایش چنین ایده ای را ساختند، اغلب کشورهای اروپای غربی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و سرنگونی استیلای نازیسم در اروپا با بحران هویتی مواجه شده بودند.