میهن دوستی مشروطه (۱)

از مفهوم میهن دوستی مشروطه تعابیر و ترجمه های مختلف صورت گرفته است، که هر کدام گوشه ای از مفهوم را روشن می سازد. در این متن من از برگردان میهن دوستی مشروطه استفاده می جویم، ‌اما قبل از هر چیز به عهدۀ خواننده است که با پدیده و جنبش مشروطه در ایران به خطا نگیرد. در ضمن در زبان فارسی در استفاده از مفاهیم باید دقت بیشتر صورت گیرد، برای مثال در همین رابطه، من از میهن پرستی سخن نمی گویم، چرا که پرستش، حتی اگر میهن باشد، اشکال افسانه‌ای و اسطوره‌ای به خود می‌گیرند، که در چنین ابعادی دیگر سخن از بحث فلسفی و سیاسی حرفی گزاف خواهد بود.