گزارش فساد و اختلاس بنیاد شهید-سازمان اقتصادی کوثر‎

مفاسد هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد: –  حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛ که این حوزه را در دو محور می توان بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران … ادامه خواندن گزارش فساد و اختلاس بنیاد شهید-سازمان اقتصادی کوثر‎