افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش پنجم)

آمریکا چه غنیمت‌هایی برای طالبان جا گذاشت؟