افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان  (بخش دوم)

طالبان که به‌عنوان گروه مسلح در دوره جنگ داخلی افغانستان ظهور ‌کرد، طی 25 سال گذشته به یکی از تاثیرگذارترین بازیگران سیاسی در این کشور تبدیل شده و در حال حاضر با وجود این‌که دولت‌ها هنوز دولت طالبان افغانستان را به‌رسمیت نمی‌شناسد، اما بیش‌تر دولت‌های منطقه و جهان با نمایندگان آن بر سر آینده این کشور مذاکره می‌کنند.