روان ما و تغییر؛ پنجمین همایش روان‌پژوهان ایرانی خارج از کشور

پنجمین همایش روان پژوهان ایرانی خارج از کشور روان ما و تغییر – ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶