لارس لیح: هیاهوی بسیار برای هیچ

اساس بحث لارس لیح در کتاب بازیابیِ لنین این است که لنین سوسیال­دموکراتی «اِرفورتی» است، پیرو برنامۀ «اِرفورتِ» حزب سوسیال‌­دموکرات آلمان به‌رهبریِ کائوتسکی، و این‌که برنامۀ مذکور حاوی باورها و استراتژی‌هایِ ­سیاسیِ «سوسیال­دموکراسیِ اُرتودوکسِ مارکس محور» است.